• Общи условия

    ОБЩИ УСЛОВИЯ

     

    Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ГЕЙМ ФАКТОРИ” ООД, наричано по-долу "ГЕЙМ ФАКТОРИ”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://www.gaminggear.bg/ (наричани по-долу Потребители), от друга.

     

    „ГЕЙМ ФАКТОРИ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 203071054 със седалище и адрес на управление: Варна, ул. Славянска 13 ет.2 имейл адрес: office@gaminggear.bg и телефон: 0888613196

     

    „ГЕЙМ ФАКТОРИ” ООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 420724

     

    Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта http://www.gaminggear.bg/ (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на http://www.gaminggear.bg/ всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

     

    Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ГЕЙМ ФАКТОРИ” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "ГЕЙМ ФАКТОРИ”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

     

    Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „ГЕЙМ ФАКТОРИ”.

     

     

    ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

    Чл. 1 Услугите, предоставяна от „ГЕЙМ ФАКТОРИ” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

     

    Чл. 2. „ГЕЙМ ФАКТОРИ” e електронен магазин, достъпен на сайта http://www.gaminggear.bg/, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ГЕЙМ ФАКТОРИ” стоки.

     

     

    ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

    (ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ В КАТЕГОРИЯ ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ТЯХНАТА ОБРАБОТКА)

    Чл. 3 (1) „ГЕЙМ ФАКТОРИ” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://www.gaminggear.bg/ и на IP адреса на Потребителя.

    (2) „ГЕЙМ ФАКТОРИ” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ГЕЙМ ФАКТОРИ”.

     

    Чл. 4 (1) „ГЕЙМ ФАКТОРИ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

    (2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „ГЕЙМ ФАКТОРИ” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

    (3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “ГЕЙМ ФАКТОРИ” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

     

    Чл. 5 (1) „ГЕЙМ ФАКТОРИ” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

    (2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор.

     

    Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ГЕЙМ ФАКТОРИ”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

    (2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ГЕЙМ ФАКТОРИ”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ГЕЙМ ФАКТОРИ” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “ГЕЙМ ФАКТОРИ” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

    (3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ГЕЙМ ФАКТОРИ” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “ГЕЙМ ФАКТОРИ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

     

    Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „ГЕЙМ ФАКТОРИ”.

    (2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „ГЕЙМ ФАКТОРИ”.

    (3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „ГЕЙМ ФАКТОРИ”.

    (4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ГЕЙМ ФАКТОРИ” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

     

    Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „ГЕЙМ ФАКТОРИ”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „ГЕЙМ ФАКТОРИ”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

    (2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

     

     

    ПОРЪЧКА

    Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ГЕЙМ ФАКТОРИ”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „ГЕЙМ ФАКТОРИ” стоки в електронния магазин.

    (2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „ГЕЙМ ФАКТОРИ”.

    (3) При липса на наличност от дадена стока „ГЕЙМ ФАКТОРИ“ си запазва правото да откаже поръчката.

     

    Чл. 10 (1) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „ГЕЙМ ФАКТОРИ”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

    (2) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

    (3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

     

     

    ЦЕНИ

    Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „ГЕЙМ ФАКТОРИ” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

    (2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

    Чл. 12 „ГЕЙМ ФАКТОРИ” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

     

    Чл. 13 (1) „ГЕЙМ ФАКТОРИ” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ГЕЙМ ФАКТОРИ”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

    (2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

     

     

    ПЛАЩАНЕ

    Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

     

    Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На http://www.gaminggear.bg/ е възможно плащане в брой,чрез наложен платеж, по банков път.(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

     

    Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

     

    Чл. 17 „ГЕЙМ ФАКТОРИ” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ГЕЙМ ФАКТОРИ”.

     

     

    ДОСТАВКА

    Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на http://www.gaminggear.bg/ .

    (2) Доставката е за сметка на на „ГЕЙМ ФАКТОРИ” при поръчка на стойност над 50лв.

     

    (3) Преди изпращане на поръчаната стока, „ГЕЙМ ФАКТОРИ” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

    (4) „ГЕЙМ ФАКТОРИ“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

     

    Чл. 19 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „ГЕЙМ ФАКТОРИ” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

     

    Чл. 20 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

     

    Чл. 21 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

     

    Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

    (2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

     

    Чл. 23 „ГЕЙМ ФАКТОРИ” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

     

     

    ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

    Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

    (2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ГЕЙМ ФАКТОРИ” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

    (3) „ГЕЙМ ФАКТОРИ“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

    (4) За упражняване правото на отказ „ГЕЙМ ФАКТОРИ“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ГЕЙМ ФАКТОРИ“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

    (5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „ГЕЙМ ФАКТОРИ” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

    (6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

    (7) „ГЕЙМ ФАКТОРИ“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

    (8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „ГЕЙМ ФАКТОРИ” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

    (9) Когато във връзка с изпълнението по договора „ГЕЙМ ФАКТОРИ“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „ГЕЙМ ФАКТОРИ“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

     

    Чл. 25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания(напр. сглобени компютърни конфигурации); аудиозаписи, видеозаписи или компютърен софтуер (напр. на DVD) в запечатана опаковка, която сте отворили след получаването на продукта; поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (напр. слушалки тапи); регистрирани стоки, стоки с използвани кодове за регистрация; стоки придружени в комплекта с кодове за регистрация на допълнителни услуги, които са използвани;

     

    Чл. 26 „ГЕЙМ ФАКТОРИ” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

     

     

    ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

    Чл. 27 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

     

    Чл. 28 Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

     

    Чл. 29 Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

    1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;    Чл. 30 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

    (2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „ГЕЙМ ФАКТОРИ“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

     

    Чл. 31 (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

    (2) Рекламацията се подава устно на посочения от „ГЕЙМ ФАКТОРИ“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “ГЕЙМ ФАКТОРИ“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

    (3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

    (4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

     

    1. касова бележка или фактура;
    2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
    3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

     

    Чл. 32 (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.

    (2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

    (3) Ако “ГЕЙМ ФАКТОРИ“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

    (4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

     

    Чл. 33 (1) „ГЕЙМ ФАКТОРИ“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

    (2) Когато „ГЕЙМ ФАКТОРИ“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

     

    Чл. 34 (1) „ГЕЙМ ФАКТОРИ“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

    (2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

    (3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

     

    Чл. 35 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

    1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
    2. намаляване на цената.

    (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

    (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

    (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

     

     

    ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

    Чл. 36 „ГЕЙМ ФАКТОРИ” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

     

     

    ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

    Чл. 37 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ГЕЙМ ФАКТОРИ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ГЕЙМ ФАКТОРИ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ГЕЙМ ФАКТОРИ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

    (2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ГЕЙМ ФАКТОРИ”, „ГЕЙМ ФАКТОРИ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

    (3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ГЕЙМ ФАКТОРИ”.

     

    Чл. 38 (1) „ГЕЙМ ФАКТОРИ” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

    (2) „ГЕЙМ ФАКТОРИ” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ГЕЙМ ФАКТОРИ” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

     

     

    ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

    Чл. 39 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ГЕЙМ ФАКТОРИ” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

     

    Чл. 40 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

     

    Чл. 41 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

     

     

     

    ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

    Чл. 42 Органите, регулиращи дейността на „ГЕЙМ ФАКТОРИ“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

     

    За КЗП:

    За КЗЛД:

    • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
    • тел: 02/91-53-518
    • email: kzld@cpdp.bg
    • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

     

     

    СПОРОВЕ

    Чл. 43 (1) Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

    (2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

    (3) Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

    (4) Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „ГЕЙМ ФАКТОРИ“ и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Варна и район на действие територията на област Варна, област Добрич и област Силистра;

    (5) Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

     

     

    СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

    Чл. 44 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

     

     

    ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

    Чл. 45 (1) „ГЕЙМ ФАКТОРИ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

    (2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ГЕЙМ ФАКТОРИ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

    (3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

     

     

    ПРИЛОЖИМО ПРАВО

    Чл. 46 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

    ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ТЯХНАТА ОБРАБОТКА

    При използване на уебсайт www.GamingGear.bg вашите лични данни се обработват от “Гейм Фактори” ООД ЕИК: 203071054, с адрес на управление гр. Варна, ул. Славянска 13, телефон: 0888613196, email: office@gaminggear.bg

     

    Ние обработваме твоите лични данни на следните основания:

    • Въз основа на договор – когато поръчаш определени услуги от нас;

    • Въз основа на закон – когато нормативните актове ни възлагат това задължение;

    • Въз основа на твоето изрично съгласие – във всички останали случаи

     

    Когато правите поръчка от нашия сайт:

    Ние обработваме личните ви данни, за да изпълняваме своите задължения към вас, както и за да можем да се възползваме от нашите права по договора.

     

    Цели на обработката:

    • установяване на самоличността ви;

    • управление и изпълнение на вашите заявки за продукти или услуги;

    • изготвяна на предложение за сключване на договор, включително по електронен път;

    • изготвяне  и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;

    • цялостно обслужване по нашите продукти;

    • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които използвате при нас;

    • изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история, при регистрация;

    • запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и друрги.

     

    Обработваме следните данни:

    • лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;

    • данни за идентификациятрите имена и адрес;

    • данни за направените поръчки чрез потребителския профил;

    • електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; друга обратна връзка, която получаваме от вас;

    • всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;

    • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;

    • други лични данни, предоставени от теб или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с нас

     

    Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с теб и да го изпълняваме.

     

    Предоставяне на твоите данни на трети лица:

    Ние предоставяме твои лични данни на трети лица, за да предложим качествено и комплексно обслужване. Не предоставяме ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на данните.

    Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

    • пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи;

    • лица, наети на граждански договор, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;

    • адвокати, вписани съгласно Закона за адвокатурата;

    • банки за обслужване на плащанията;

    • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството

    • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

    Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение с теб.  Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

     

    Когато изпълняваме наши законови задължения

    Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните ти данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

    • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

    • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

    • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;

    • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;

    • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

    Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

    Предоставяне на твоите данни на трети лица:

    Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

     

    Когато имаме твоето изрично съгласие

    Ние обработваме твоите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от твоя страна. Няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за теб, ако откажеш обработването на личните данни.

    Ако ни дадеш съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с теб:

    • изготвяме подходящи за теб предложения за продукти/услуги;

    • изготвяне за теб предложения за продукти/услуги от партньори на компанията , като обработваме твои основни лични данни.

     

    Оттегляне на съгласието

    Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните ти данни и информация за определените по-горе цели.

    За да оттеглиш даденото съгласие е необходимо само да се свържеш с нас на посочените контакти.

    На основание даденото от теб съгласие обработваме твоя имейл и друга информация, за която изрично се съгласяваш.

    Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от твоя страна или 2 години след първоначалното им събиране.

     

    Анонимизация и псевдонимизация

    Ние обработваме данни за статически цели. Това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

    Твоите данни могат да бъдат анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифициране, се заличават необратимо.

     

     

    Защита на твоите лични данни

    За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

    Компанията е приела правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

    С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на твоите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

    Работим с единствено с обработващи лични данни, които осигуряват еквивалентни стандарти за сигурност.

     

    Права на Потребителите

    Като потребител можеш да упражняваш своите права, които са описани на https://www.gaminggear.bg/общи-условия, на телефон 0888613196 или на електронна поща office@gaminggear.bg.

    Ти имаш всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

    • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

    • Достъп до собствените си лични данни;

    • Коригиране (ако данните са неточни);

    • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

    • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

    • Преносимост на личните данни между отделните администратори;

    • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

    • Да не бъдеш обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия теб или по подобен начин те засяга в значителна степен;

    • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата ти са били нарушени.

     

    Можеш да поискаш изтриване на своите данни, ако:

    • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

    • Оттеглиш своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

    • Възразиш срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

    • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

    • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;

    • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

     

    Можеш да ограничиш обработването на лични данни от наша страна, когато:

    • Оспориш точността на личните данни;

    • Обработването е неправомерно, но не желаеш личните данни да бъдат изтрити, а изискваш вместо това ограничаване на използването им;

    • Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но ти ги изискваш за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

    • възразяваш срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основание за обработка имат преимущество пред интересите ти.

     

    Право на преносимост

    Имаш право да получиш личните данни, които те засягат и които си ни предоставил, в електронен формат и да прехвърлиш тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

     

    Право на възражение

    Имаш право да възразиш пред нас срещу обработването на личните ти данни. Ние ще прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на теб като субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.

     

    Право на жалба до надзорния орган

    Можеш да подадеш жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните ти данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

     

    Поддържане на регистър

    Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

    • името и координатите за връзка с нас;

    • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни, които обработваме;

    • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити лични данни, включително получателите в трети държави или международни организации;

    • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;

    • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.     

     

     

    Политика за „бисквитки“

    Използване на „бисквитки“

    „Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

     

    Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

    Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

     

     

     

    Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

    Сесийни „бисквитки“

    Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

    Постоянни "бисквитки"

    Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

    Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

    Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

    Изключване или блокиране на „бисквитки“

    Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

     

     

    Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

    (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

     

    До

    С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: …

     

    Поръчано на/получено на - …

     

    Име на потребителя/ите – …

     

    Адрес на потребителя/ите - …    Подпис на потребителя/ите: …

    (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

     

    Дата: …    Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

    До

    С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

    Предмет на рекламацията:

    Поръчано на/получено на - …

    Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

    1. Възстановяване на платената сума
    2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
    3. Отбив от цената
    4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

    (заградете желаната опция)

    Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

    1. Извършване на услугата в съответствие с договора
    2. Отбив от цената
    3. Възстановяване на заплатената сума

    (заградете желаната опция)

    Прилагам следните документи:

    1. касова бележка или фактура;
    2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
    3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

    (заградете желаната опция)

    Размер на претендираната сума: …

    Име на потребителя/ите – …

    Адрес на потребителя/ите - …

     

    Подпис на потребителя: …

    (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

     

    Дата: …