• Общи условия

    Общи Условия

     

    1. Уебсайтът GamingGear.bg е интернет магазин, собственост на фирма Гейм Фактори ООД.

    2. На уебсайта се предлагат стоки, които фирмата внася или разпространява.

    3. Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от GamingGear.bg

    4. Настоящите Общи Условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

    5. GamingGear.bg си запазва правото да променя цените без предизвестие, както и да коригира сгрешени параметри.

    Съдържание и информация на Сайта

    Сайта GamingGear.bg съдържа информация, съвети, текст и други материали, които са представени за ваше удобство и удоволствие. Информация може да съдържа грешки, пропуски, неточности или остарели факти. Gaminggear.bg не предявява каквито и да е твърдения или поема каквито и да е гаранции за точността, пълнотата, адекватността или надеждността на каквато и да е информация, както и няма да бъде отговорен за липсата на споменатите по-рано.

    Защита на личните данни

    1. Фирма Гейм Фактори ООД се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи Условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.

    2. Фирма Гейм Фактори ООД се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.

    3. Фирма Гейм Фактори ООД се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

    -Обработка на клиентска поръчка.

    -Статистически цели, за подобряване работата на магазина.

    -Администриране и обслужване съдържанието на магазина.

    Условия за поръчка и покупка

    1. Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка, гаранционен срок и цена.

    2. Указаната цена е за 1 брой в лева с начислен ДДС. В цената на продукта не е включена цената за доставка.

    3. GamingGear.bg си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефон или чрез e-mail, след получаване на заявка.

    3. При поръчка потребителят посочва основните параметри съгласно дадените в уебсайта опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

    4. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на GamingGear.bg се свърже с него по телефон или e-mail в рамките на работното време.

    5. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

    6. Чрез натискане на бутона "Купувам" потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - потребителят и Гейм Фактори ООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).