• Общи условия на кампанията Black Gaming Weekend 2018

    Общи условия на промоционалната камапания Black Gaming Weekend 2018 в www.GamingGear.bg

     

    1. Кампания Black Gaming Weekend (наричана по-долу Кампанията) се организира от Гейм Фактори ООД с ЕИК 203071054 и седалищ Варна, ул. Славянска 13.

    2. Кампанията се прорвежда на www.GamingGear.bg, интернет страница собственост на организатора.

    3. Кампанията се провежда на територията на България.

    4. Кампанията се провежда в периода от 23.11.2018 до 25.11.2018 включително или да изчерпване на количествата. 

    5. Кампанията представлява избрани продукти от каталога на Гейм Фактори ООД с намаления до 50% от цените си.

    6. Право на участие имат всяко физическо и юридическо лице направило поръчка по време на периода на кампанията.

    7. Личните данни, които организатиорът обработва са имена, адрес за доставка, електронна поща и телефон за контакт. Чрез участие в Кампанията, потребителите се съгласяват със събирането и обработването на тези данни за целта на изпълнение на поръчката им. Организатора гарантира, че данните няма да бъдат обработвани за други цели и от други лица, осве в случаи когато предаването е в изпълнение на законово задължение. Личните данни се съхраняват само до изпълнение на поръчката. Като субект на данни участниците имат всички специфични законови права, свързани с личните данни, които Организаторът събира от тях, по чл. 13 от РЕГЛАМЕНТ № 679 от 2016 г. на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД). 

    8. Организаторът запазва правото си да прекрати Кампанията, преди изтичане на нейният срок, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на общите условия или правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на интернет страницата на Организатора, а участието на потребителите се прекратява автоматично

    9. Настоящите общи условия не отменят задълженията и правата на Организатора и на участниците, заложени в Общите условия за покупко-продажба на организатора, както и в оолитиката за поверителност на организатора, и двете които са свободно достъпни на www.GamingGear.bg.

    10. Всеки участник в Кампанията, се счита за уведомен и запознат с тези Общи условия и съгласен с тях.

    11. Организаторът не отговаря в случай, че бъде възпрепятстван да достави даден продукт на участник, който го е закупил, поради причина че продуктът се е изчерпал преди организатора да успее да обнови каталога си. При такива случаи, организатора уведомява купувача при първа възможност. Организатора не отговаря и в случай, че поради количеството поръчки, над средното за организатора, дадени поръчки биват забавени откъм доставка, без значение дали причината за това е в Организатора или обслужващия куриер. В такива случаи, организатора уведомява купувача за забавянето на доставката.

    12. Настоящите Общи условия са задължителни за всички участници в Кампанията. Организаторът си запазва правото едностранно да ги поправя или изменя, като обявява поправките или измененията публично в интернет страницата си