• Политика за личните данни и тяхната обработка

    Политика за личните данни и тяхната обработка

    При използване на уебсайт www.GamingGear.bg вашите лични данни се обработват от “Гейм Фактори” ООД ЕИК: 203071054, с адрес на управление гр. Варна, ул. Славянска 13, телефон: 0887142047, email: office@gaminggear.bg

     

    Ние обработваме твоите лични данни на следните основания:

    • Въз основа на договор – когато поръчаш определени услуги от нас;

    • Въз основа на закон – когато нормативните актове ни възлагат това задължение;

    • Въз основа на твоето изрично съгласие – във всички останали случаи

     

    Когато правите поръчка от нашия сайт:

    Ние обработваме личните ви данни, за да изпълняваме своите задължения към вас, както и за да можем да се възползваме от нашите права по договора.

     

    Цели на обработката:

    • установяване на самоличността ви;

    • управление и изпълнение на вашите заявки за продукти или услуги;

    • изготвяна на предложение за сключване на договор, включително по електронен път;

    • изготвяне  и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;

    • цялостно обслужване по нашите продукти;

    • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които използвате при нас;

    • изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история, при регистрация;

    • запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и друрги.

     

    Обработваме следните данни:

    • лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;

    • данни за идентификациятрите имена и адрес;

    • данни за направените поръчки чрез потребителския профил;

    • електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; друга обратна връзка, която получаваме от вас;

    • всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;

    • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;

    • други лични данни, предоставени от теб или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с нас

     

    Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с теб и да го изпълняваме.

     

    Предоставяне на твоите данни на трети лица:

    Ние предоставяме твои лични данни на трети лица, за да предложим качествено и комплексно обслужване. Не предоставяме ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на данните.

    Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

    • пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи;

    • лица, наети на граждански договор, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;

    • адвокати, вписани съгласно Закона за адвокатурата;

    • банки за обслужване на плащанията;

    • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството

    • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

    Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение с теб.  Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

     

    Когато изпълняваме наши законови задължения

    Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните ти данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

    • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

    • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

    • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;

    • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;

    • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

    Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

    Предоставяне на твоите данни на трети лица:

    Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

     

    Когато имаме твоето изрично съгласие

    Ние обработваме твоите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от твоя страна. Няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за теб, ако откажеш обработването на личните данни.

    Ако ни дадеш съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с теб:

    • изготвяме подходящи за теб предложения за продукти/услуги;

    • изготвяне за теб предложения за продукти/услуги от партньори на компанията , като обработваме твои основни лични данни.

     

    Оттегляне на съгласието

    Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните ти данни и информация за определените по-горе цели.

    За да оттеглиш даденото съгласие е необходимо само да се свържеш с нас на посочените контакти.

    На основание даденото от теб съгласие обработваме твоя имейл и друга информация, за която изрично се съгласяваш.

    Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от твоя страна или 2 години след първоначалното им събиране.

     

    Анонимизация и псевдонимизация

    Ние обработваме данни за статически цели. Това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

    Твоите данни могат да бъдат анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифициране, се заличават необратимо.

     

     

    Защита на твоите лични данни

    За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

    Компанията е приела правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

    С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на твоите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

    Работим с единствено с обработващи лични данни, които осигуряват еквивалентни стандарти за сигурност.

     

    Права на Потребителите

    Като потребител можеш да упражняваш своите права, които са описани на https://www.gaminggear.bg/общи-условия, на телефон 0887142047 или на електронна поща office@gaminggear.bg.

    Ти имаш всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

    • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

    • Достъп до собствените си лични данни;

    • Коригиране (ако данните са неточни);

    • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

    • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

    • Преносимост на личните данни между отделните администратори;

    • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

    • Да не бъдеш обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия теб или по подобен начин те засяга в значителна степен;

    • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата ти са били нарушени.

     

    Можеш да поискаш изтриване на своите данни, ако:

    • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

    • Оттеглиш своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

    • Възразиш срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

    • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

    • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;

    • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

     

    Можеш да ограничиш обработването на лични данни от наша страна, когато:

    • Оспориш точността на личните данни;

    • Обработването е неправомерно, но не желаеш личните данни да бъдат изтрити, а изискваш вместо това ограничаване на използването им;

    • Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но ти ги изискваш за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

    • възразяваш срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основание за обработка имат преимущество пред интересите ти.

     

    Право на преносимост

    Имаш право да получиш личните данни, които те засягат и които си ни предоставил, в електронен формат и да прехвърлиш тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

     

    Право на възражение

    Имаш право да възразиш пред нас срещу обработването на личните ти данни. Ние ще прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на теб като субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.

     

    Право на жалба до надзорния орган

    Можеш да подадеш жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните ти данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

     

    Поддържане на регистър

    Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

    • името и координатите за връзка с нас;

    • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни, които обработваме;

    • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити лични данни, включително получателите в трети държави или международни организации;

    • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;

    • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.     

     

     

    Политика за „бисквитки“

    Използване на „бисквитки“

    „Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

     

    Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

    Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

     

     

     

    Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

    Сесийни „бисквитки“

    Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

    Постоянни "бисквитки"

    Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

    Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

    Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

    Изключване или блокиране на „бисквитки“

    Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.